Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Bij Contact Combat hanteren we op alle locaties deze huisregels.

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene voorwaarden, deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, webbased orders, email orders, (contractuele) verhoudingen, abonnementen, registraties, opdrachten, correspondentie en facturatie enzovoort tussen Contact Combat BV enerzijds en de wederpartij, leerlingen, leden, relaties, klanten, gebruikers, deelnemers enzovoort – verder te noemen wederpartij – anderzijds. Alle leveringscondities zijn vertrouwelijk.

Vanwege het online karakter van een website is niet voor iedere opdracht een handtekening vereist van de wederpartij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het IP-nummer van de wederpartij, online formulieren, telefonische opdracht en/of een digitale handtekening.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door onze directie ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel, instructeurs, vrijwilligers of stagiaires binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk, per post of per fax, door onze directie zijn geautoriseerd om deze afspraken te maken. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen al onze medewerkers die geen deel uitmaken van de directie. Alle (email) berichten zijn vertrouwelijk.

Zowel Contact Combat BV alsook de wederpartij maken voor een aantal diensten gebruik van derden en partners zoals onder andere maar niet uitsluitend bijvoorbeeld adsl & kabeldiensten en Payment Partners zoals iDeal. Contact Combat BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken en/of connecties van en naar

Combat BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken en/of connecties van en naar deze derde partijen, in welke vorm dan ook, storingen in de netwerken of infrastructuur van deze derde partijen. Door het online en digitale karakter van een website en het samenspel tussen diverse diensten kan het zijn dat klant informatie al dan niet anoniem, bewust of onbewust ook elders beschikbaar is. Hierop heeft Contact Combat BV geen invloed en draagt hierin geen verantwoording.

Contact Combat BV, Contact Combat, Contact Combat Self Defence and Fighting System, KMG, Krav Maga Global, KidsKrav, FightClass en contactcombat.nl zijn beschermde handelsnamen.
Je bent te gast bij Contact Combat. Daarom is het goed te weten aan welke regels je dient te houden.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

Reglement

Algemeen:

1. Studenten van Contact Combat mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al doorjustitie gescreend zijn geldt dit niet.

2. Contact Combat behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Contact Combat worden beëindigd.

3. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

4. Het deelnemen aan lessen van Contact Combat geschiedt geheel op eigen risico. Contact Combat is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

5. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. Contact Combat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Contact Combat van elke aansprakelijkheid.

6. Iedere student van Contact Combat moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb ie deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.

7. Wanneer wordt besloten lid te worden van Contact Combat houdt dit automatisch ook in dat student lid wordt van KMG, de overkoepelende Krav Maga bond. De kosten hiervoor zijn € 25 euro per lopend jaar, het eerste jaar € 30 euro. Dit lidmaatschap geeft recht op het volgen van Krav Maga examens en geeft korting op diverse KMG Seminars en onze aansluiting bij KMG waarborgt de kwaliteitscontrole van onze instructeurs en studenten.

8. Om examen te doen heeft men een KMG paspoort nodig. Deze wordt aangeschaft bij het P1 examen. Kosten van het KMG paspoort bedragen 25,­euro (eenmalig) In het paspoort worden de examens en seminars afgetekend.

9. Lidmaatschap van KMG bedraagt 30,- ­euro voor het eerste jaar en 25,- euro voor opvolgende jaren. Je krijgt korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere KMG clubs in de wereld.

10. Het lid worden van KMG en het kopen van een KMG paspoort verloopt via Contact Combat.

Kleding en bescherming

1. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: Studenten van Contact Combat dragen een zwarte krav maga broek met KMG logo patch. Vanaf P1 level, een KMG level patch op de linker broekspijp. Verder dragen zij een zwart Contact Combat t-shirt. Het T-shirt en de patches kan men eventueel via Contact Combat aanschaffen.

2. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Vanaf de hogere levels (P1 en hoger): free fight handschoenen, scheenbeschermers en eventueel bokshandschoenen. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

3. Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door Contact Combat verzorgd.

Etiquette

1. Van studenten van Contact Combat wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.

2. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

3. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiene. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van Contact Combat wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

4. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

5. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap op het toilet ineenzakken).

Vakanties

1. Contact Combat is gedurende minimaal 6 weken per jaar gesloten wegens vakantie. Het vakantie rooster wordt ruim van te voren bekend gemaakt.

2. Tijdens vakantie perioden dat Contact Combat gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

Een ieder die zich inschrijft bij Contact Combat dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door op aanmeldingsformulieren de voorwaarden aan te kruisen.

Merkenrecht

  • Logo en naam van CONTACT COMBAT zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van CONTACT COMBAT kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
  • Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven.
  • Let op! Video-opnames van de technieken zijn ten strengste verboden!
  • Het is verboden voor studenten om binnen of buiten Contact Combat les te geven!
  • Het herhaaldelijk overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

BETALINGSVOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Betalingen van onder andere lessen, abonnementen, opleidingen & seminars.

1. Betaling van het lidmaatschap, ook wel abonnement genoemd, dient maandelijks via automatische incasso te gebeuren, conform de doorlopende SEPA machtiging op het aanmeldformulier. U heeft het recht, indien u het niet eens bent met afschrijving deze binnen 8 weken terug te boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Bij het ten onrecht storneringen van betalingen behouden wij ons het recht voor deze opnieuw uit te voeren met verhoging van administratiekosten. Annuleringen voor seminars en thematrainingen kunnen zonder extra kosten tot 1 week voor aanvang gedaan worden. Alle afmeldingen na deze datum worden 100% in rekening gebracht.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Aanmelding voor de 15e van de maand worden 100 % geïncasseerd, aanmeldingen na de 15e van de maand worden voor 50% van de maand contributie geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk, bij voorkeur via e-mail. Er geldt een opzeg termijn van 1 maand, opzegging dient gedaan te worden voor de laatste dag van de kalendermaand. De maand die volgt, is de opzegmaand. Telefonisch of persoonlijk opzeggen is niet mogelijk.

3. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.

4. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. ( Ziekte, werk omstandigheden, stage, langer verblijf in het buitenland etc) Tussentijds stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.

5. De student geeft Contact Combat toestemming om jaarlijks een verhoging toe te passen met een maximum van € 2,50 per maand. Deze overeenkomst blijft in stand ongeacht deze verhoging. Dit in verband met eventuele indexeringen van zaalhuren, nutsvoorzieningen, opstallen, overheidsinstellingen of andere oorzaken. Contact Combat zal deze verhoging altijd vooraf op haar website aankondigen

Op alle locatie van Contact Combat hanteren we naast bovenstaande algemene voorwaarden onze basis huisregels, zo houden we trainingen en instructies voor iedereen toegankelijk en leuk.